Tea Cup 2019
Gruppe 1 *

Teilnehmer S20 Kel Ber Lis Fri Punkte
S2000
 
1
 
 
0
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
7,0
Kellerdrache
 
1
 
 
0
 
 
*
22
 
 
*
22
 
 
1
 
 
*
37
 
 
1
 
 
1
 
4,0
Bernardo_05
 
0
 
 
0
 
 
*
22
 
 
*
22
 
 
*
18
 
 
*
19
 
 
1
 
 
1
 
2,0
Lisboa
 
0
 
 
0
 
 
*
37
 
 
0
 
 
*
19
 
 
*
18
 
 
*
43
 
 
1
 
1,0
Friedenauer
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
*
43
 
0,0

Gruppe 2 *

Teilnehmer Bil ebi Ric kog Voy Punkte
Bile_II
 
1
 
 
0
 
 
*
19
 
 
*
20
 
 
0
 
 
*
43
 
 
1
 
 
1
 
3,0
ebi2
 
1
 
 
0
 
 
*
14
 
 
0
 
 
*
13
 
 
*
16
 
 
*
19
 
 
1
 
2,0
RichterDi
 
*
20
 
 
*
19
 
 
1
 
 
*
14
 
 
*
14
 
 
*
14
 
 
1
 
 
*
16
 
2,0
kogoro
 
*
43
 
 
1
 
 
*
16
 
 
*
13
 
 
*
14
 
 
*
14
 
 
*
18
 
 
*
15
 
1,0
Voyaman
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
*
19
 
 
*
16
 
 
0
 
 
*
15
 
 
*
18
 
0,0

Gruppe 3 *

Teilnehmer Tes Cor AlD Le_ deh Punkte
Teschner22
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
*
14
 
 
*
16
 
6,0
Cornwall
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
*
13
 
 
*
12
 
 
*
16
 
 
*
19
 
1,0
AlDi
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
*
16
 
 
*
15
 
 
*
18
 
 
*
18
 
1,0
Le_Fou
 
0
 
 
0
 
 
*
12
 
 
*
13
 
 
*
15
 
 
*
16
 
 
*
8
 
 
*
8
 
0,0
dehu
 
*
16
 
 
*
14
 
 
*
19
 
 
*
16
 
 
*
18
 
 
*
18
 
 
*
8
 
 
*
8
 
0,0

Gruppe 4 *

Teilnehmer BuZ Rat fri Mon Punkte
BuZilla
 
*
17
 
 
*
19
 
 
1
 
 
1
 
 
*
15
 
 
*
14
 
2,0
Ratzeputz
 
*
19
 
 
*
17
 
 
*
26
 
 
1
 
 
*
11
 
 
*
9
 
1,0
fritzy
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
*
26
 
 
*
19
 
 
*
18
 
0,0
MontezumasRache
 
*
14
 
 
*
15
 
 
*
9
 
 
*
11
 
 
*
18
 
 
*
19
 
0,0